پروژه عملیات کابل کشی، مفصل بندی، کانال سازی و سایر عملیات شبکه کابل در مرکز تلفن شهید پرستش

اجرای عملیات کابل کشی، مفصل بندی، کانال سازی و سایر عملیات شبکه کابل در مرکز تلفن شهید پرستش، برگی دیگر از کارنامه موفق شرکت تلاشگران سپهر می باشد. کارفرمای این پروژه شرکت مخابرات استان خراسان بوده است. عقد قرارداد این پروژه در تاریخ 83/7/19 صورت گرفته است و مدت اجرای قرارداد در این پروژه ده ماه بوده است.

طول این پروژه 90 کیلومتر بوده است و در زیر ساخت های مخابراتی انجام گرفته است.


شرکت تلاشگران سپهر شاهرود
شماره ثبت: 1385
تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت تلاشگران سپهر محفوظ می باشد. All Rights reserved for Talashgaran Sepehr Industrial Co. قدترتمند شده توسظ Movable Type Pro
شركت صنعتي تلاشگران سپهر داراي رتبه 3 ارتباط و 5 صنعت و 5 در زمينه تاسيسات و تجهيزات مي باشد و از سال 1380 تاسيس از 1381 شروع بكار نموده كه در زمينه ارتباطات و تاسيسات و تجهيزات و همچنين صنعت فعاليت دارد